Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας

με αφορμή τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη

 

Απόφασις 394/1955

 

Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας

1) Διερμηνεύον τα αισθήματα του λαού Βερροίας εκφράζει τον αποτροπιασμόν και την αγανάκτησίν του δια τους πρωτοφανείς βανδαλισμούς οίτινες εις βάρος των αδελφών ομογενών Κωνσταντινουπόλεως και Σμύρνης έλαβον χώρα.

2) Διατρανοί τα αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαραστάσεως προς τους σκληρώς υπό του τουρκικού λαού και της Κυβερνήσεως του δοκιμασθέντας αδελφούς ομογενείς της Κωνσταντινουπόλεως και Σμύρνης.

3) Εκδηλοί τα αισθήματα βαθυτάτης πικρίας δια την αχαρακτήριστον στάσιν της Μ. Βρεττανίας και την έμμεσον και άμεσον ευθύνην της δια την πρόκλησιν των πρωτοφανών βανδαλισμών και την εν γένει στάσιν της επί της ιεράς υποθέσεως της αλυτρώτου Μεγαλονήσου Κύπρου και απευθύνεται εις ολόκληρον τον πεπολιτισμένον κόσμον, ίδια δε εις την οργάνωσιν των Ηνωμένων Εθνών δια την επιβολήν παραδειγματικών διεθνών κυρώσεων κατά των εγκληματησάντων ατόμων και Κυβερνήσεως.

4) Ποιείται έκκλησιν εις την σύμμαχον Κυβέρνησιν Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως λάβη την επιβεβλημμένην, της ηγέτιδος χώρας και συμμάχου της Ελλάδος, θέσιν επί των τραγικών γεγονότων, και όπως ευθέως ταχθή παρά το πλευρόν του σκληρώς δοκιμαζομένου λαού της Κύπρου.

5) Διατυπώνει έντονον αίτημα προς την Κυβέρνησιν της Χώρας όπως τηρήση υπερήφανον και έντονον στάσιν, επιβαλλομένην εκ των υψηλών πολιτισμικών παραδόσεων του Ελληνικού Λαού και επιτυχή άμεσον ικανοποίησιν της θιγείσης φιλοτιμίας του υπερηφάνου και ηρωϊκού λαού μας.

Αποφασίζει την υποβολήν του παρόντος εις την Κυβέρνησιν, το Προεδρείον της Βουλής και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων.

Ομοίως την αποστολήν τηλεγραφικής διαμαρτυρίας προς τον Ο.Η.Ε., Αρχηγείον του ΝΑΤΟ και Επιτροπήν Κυπριακού Αγώνος Αθηνών.

Βέροια 12 Σεπτεμβρίου 1955

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου